Nieruchomości i budownictwo

 • Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz obsługa transakcji związanych z nieruchomościami;
 • Doradztwo w zakresie transakcji nabywania i zbywania nieruchomości;
 • Uumowy najmu i dzierżawy nieruchomości; umowy ustanowienia odrębnego prawa własności lokalu, umowy użyczenia nieruchomości, darowizny, umowy ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, hipoteka) i ich wykreślania;
 • Postępowania o zwrot utraconych nieruchomości przez byłych właścicieli;
 • Postępowania przed sądami, związane ze zmianą właściciela, podziałem nieruchomości, uzgodnieniem treści świadectw i rejestrów własności z rzeczywistym stanem prawnym, obciążeniem lub wykreśleniem hipoteki;
 • Postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku;
 • Postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości oraz innych praw majątkowych, postępowania o dział spadku;
 • Pomoc w poszukiwaniu nieruchomości do nabycia, dzierżawy;
 • Wsparcie prawne przy zawieraniu umów budowlanych (też wykonawstwo, podwykonawstwo);
 • Zarządzanie nieruchomościami/aktywami;
 • Postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Szczegóły obrotu nieruchomościami na Ukrainie różnią się od polskiej praktyki. Fachowcy Kancelarii Law Craft udzielą Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności przeprowadzimy analizę nieruchomości i kontrahentów, aby ubezpieczyć klientów przed ryzykiem, sporządzimy umowy i pozostałe dokumenty, a także uzyskamy rozmaite zezwolenia organów administracji państwowej. Ponadto, jesteśmy gotowi, przygotować niezbędną dokumentację dla budownictwa i zabezpieczyć efektywne inwestowanie.