Rozstrzyganie sporów, mediacje / Reprezentacja w sądach

  • Pozasądowe rozstrzyganie sporów (przygotowanie gruntownej pozycji prawnej, skierowanie pretensji, organizacja i przeprowadzanie mediacjietc.);
  • Zastępstwo prawne i procesowe (procesy administracyjne, cywilne, gospodarcze), sporządzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, a przy potrzebie wyników ekspertyz, załączanie trzecich stron etc.;
  • Strategiczna i bieżąca analiza postępowania sądowego;
  • Wsparcie prawne na etapie wykonywania orzeczeń sądu.

Dla fachowców Law Craft „Dostępność dobrych decyzji” najważniejszą zasadą jest ochrona interesów naszych Klientów, a tylko po niej – strona formalna. Jednocześnie gwarantujemy osiągnięcie postawionych celów przezroczyście i wyłącznie zgodnie z prawem.

Kancelaria Law Craft świadczy pomoc prawną obejmującą zarówno zastępstwo prawne w ramach mediacji, jak i zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed sądami oraz innymi resortami, w tym słuzbamy egzekucyjnymi.

Ochronę prawną interesów Klienta Kancelaria Law Craft realizuje zarówno na etapie polubownego rozstrzygania sporów, z naciskiem na skuteczność oraz w miarę możliwości najszybsze i najbardziejefektywnekorzystne zakończenie sporu, jak i w postępowaniach przed odpowiednimi organami i instytucjami.

Kancelaria zapewnia dogłębną analizę prawną każdego przypadku oraz wskazanie metody rozwiązania problemu przy zapewnieniu maksymalnej ochrony interesu Klienta.

Wiadomo też, że na Ukrainie, jak i za czasówszlacheckiej Pierwszej Rzeczypospolitej wygrać proces – to tylko pół sprawy. Druga, i często trudniejsza część sprawy – realizacja orzeczenia sądowego, walka z zaniechaniami służb wykonawczych. Law Craft nie zostawi klienta aż do całkowitej satysfakcji.

Poza tym, również, organizujemy i przeprowadzamy mediacji – prywatne, tajne, nieformalne negocjacje stron sporu z udziałem niezależnego mediatora. Mediator nie reprezentuje żadnej ze stron konfliktu, jest organizatorem i moderatorem rozmów, wspomagającym proces definiowania ich rzeczywistych interesów oraz dochodzenia do konsensusu.